Handleiding
DIPLOMACY

De spelregels in PDF formaat downloaden/bekijken: Spelregels verzameld op diplomacy-archive.com

Diplomacy is een spel dat gespeeld kan worden via internet. Er zijn 7 spelers en 1 spelleider benodigd.

Het doel van het spel.

het beheersen van 18 van de 34 aanvoergebieden. Zodra een van de deelnemende landen hierin is geslaagd, is de speler, die dit land vertegenwoordigd, de winnaar.
Daar het onder controle brengen van meer dan de helft van de aanvoergebieden veel tijd kost, en soms zelfs onmogelijk is doordat twee groepen spelers tegenover elkaar staan en er geen doorbraak in het spel mogelijk is, kan een spel ook eindigen in een 'gelijk spel'. De spelers die overgebleven zijn, zijn dan winnaar van het spel, ook al hebben zij een verschillend aantal aanvoergebieden.

Spelvoorbereiding.

De 7 spelers loten erom, welk land zij vertegenwoordigen. Op internet doet de computer(judge) dit automatisch of loot de spelleider Ze bezetten nu hun land met eenheden. Deze worden op de volgende manier op het spelbord geplaatst:

LandAfkorting (Engels)1 leger in1 vloot in
Oostenrijk-HongarijeOH (A) Budapest
Wenen
Triest
EngelandELiverpool Edinburgh
Londen
FrankrijkFParijsBrest
Marseille
DuitslandD (G)Berlijn
Munchen
Kiel
ItalieIRome
Venetie
Napels
RuslandRMoskou
Warschau
Sebastopol
St.Petersburg(zuidkust)
TurkijeTConstantinopel
Smyrna
Ankara

De afkorting voor de landen is ook in het Engels gegeven, omdat deze afkortingen gebruikt worden tijdens het spelen op Internet, ook in de nederlandstalige spellen.

De speelkaart


De gebieden met stippen zijn de aanvoergebieden.

Een achtste persoon wordt als spelleider aangewezen. Bevelen aan de eenheden worden aan de spelleider gericht. Deze kan dan aan het eind van een afgesproken periode de bevelen verzamelen en uitspraak doen over de hieruit voortvloeiende gevolgen en rechtsgeldige beslissingen nemen, indien dit noodzakelijk blijkt te zijn. De door de spelers gegeven bevelen en het resultaat op de spelkaart worden door hem bekend gemaakt via Electronic mail, of via een homepage, of telefoon, waarna de volgende spelronde kan beginnen. De rol van de spelleider is een strikt neutrale; hij mag wel commentaar geven op de zetten als hij dat wil, maar beinvloeding van het spel is absoluut niet toegestaan. De rol van uitwerken van zetten wordt op internet gedaan door een computerprogrammaatje, genaamd de Judge, de spelleider grijpt nog slechts in om spelers te verzamelen of als spelers niet op tijd hun zetten kunnen inleveren

Gebieden.

Op de spelkaart, de kaart van Europa, zijn de landen en zeeen (oceanen) onderverdeeld in afzonderlijke gebieden:

Te land zijn er 2 soorten gebieden:

Voorbeeld: Het land Frankrijk is verdeeld in de aanvoergebieden Parijs, Brest en Marseille en de andere gebieden Picardie, Bourgondie en Gascogne. Zie kaart

De zeeen bestaan uit open water en territoriale wateren: de laatste zijn de zgn. kustgebieden (bijv. Mar, Bre, Gas). een leger in zijn gebied beheerst dat gebied. Een vloot in een zee beheerst die zee. Zowel legers als vloten mogen kustgebieden bezetten, en beheersen dat ook.
In een gebied, van welke soort dan ook, kan nooit meer dan een eenheid aanwezig zijn.
Legers verplaatsen zich van het ene landgebied naar een aangrenzend landgebied of kustgebied.
Vloten verplaatsen zich van zee naar zee, van zee naar kustgebied (of andersom) of van kustgebied naar aangrenzend kustgebied (altijd via de kustlijn).

Spelronde.

Het spel begint in het jaar 1901. Tijdens de eerste ronde is het voorjaar 1901, tijdens de volgende ronde najaar 1901, tijdens de derde ronde voorjaar 1902, enz. Elke ronde omvat dus een half jaar.

Een ronde bestaat uit:

Het onderhandelen.

Omdat er 34 aanvoergebieden zijn en ieder van de 7 landen ernaar streeft er 18 van te beheersen, heeft ieder land de hulp van bondgenoten nodig. Bondgenootschappen en afspraken tussen de spelers beinvloeden het verloop van het spel in hoge mate.
De spelers moeten diplomatiek optreden, wat zeggen wil dat ze proberen zich van de medewerking van anderen te verzekeren, zonder daarbij hun eigen, werkelijke bedoelingen te verraden. Bedrog, spionage enz. zijn toegestaan. Men moet echter niet zover gaan dat men een land voorgoed kwaad en dus wantrouwend maakt. Dit land is misschien nu een vijand, maar kan in de toekomst een noodzakelijke bondgenoot zijn, al naar gelang de ontwikkelingen in het spel.
Gemaakte afspraken zijn geenszins bindend! Beslissend is, welke bevelen men uiteindelijk aan zijn eenheden geeft.

Bevelen aan de eenheden.

In principe mag een speler (land) per ronde aan elk van zijn op de spelkaart aanwezige eenheden 1 schriftelijk bevel geven. Er zijn 4 soorten van bevelen:

Legers kunnen dus standhouden, zich verplaatsen of ondersteunen. Vloten kunnen dit ook, maar ze kunnen bovendien begeleiden.

Iedere speler mag aan elk van zijn eenheden slechts 1 bevel geven. Deze bevelen worden als volgt genoteerd en doorgestuurd naar de spelleider:

Elke speler geeft zijn bevelen in een bericht aan de spelleider. Een bevel dat onuitvoerbaar blijkt te zijn, wordt niet opgevolgd en de eenheid die zulk een bevel ontving, blijft op haar plaats staan. Een per ongeluk gegeven bevel, dat overigens uitvoerbaar blijkt te zijn, wordt wel opgevolgd. Een bevel dat voor meer dan een uitleg vatbaar is, wordt niet opgevolgd. Een onduidelijk gegeven bevel, dat niettemin slechts een betekenis kan hebben, wordt opgevolgd.
Het is dus zaak de notatie goed onder de knie te krijgen en nauwkeurig de bevelen op te stellen om misverstanden te voorkomen. Op internet controleert het programma 'the judge' of de notatie correct is. Zo niet, dan krijg je daar een melding van terug.

Datering. Bevelen voor de eerste ronde worden "voorjaar 1901" gedagtekend; voor de tweede ronde "najaar 1901"; voor de derde "voorjaar 1902", enzovoorts.

Het uitvoeren van alle bevelen aan alle eenheden.

Als iedereen alle bevelen ingeleverd heeft, dan worden deze gelijktijdig uitgevoerd. Tijdens deze uitvoering moet uitgewerkt worden welke bevelen uitgevoerd kunnen worden. Op internet wordt het uitvoeren gedaan door het computerprogramma 'the judge'. Voor de spelers is het natuurlijk wel belangrijk te weten wat een uitwerking van zetten zal zijn om op die manier de strategie te bepalen. In onderstaande uiteenzetting is het belangrijk om gewoon even door te lezen als je iets niet begrijpt. Lees er eerst gewoon een keer 'overheen'. De regels zoals hieronder beschreven worden verderop toegelicht met enkele voorbeelden met plaatjes.

Terugtochten.

Nadat alle bevelen zijn verzameld en door de spelleider zijn uitgewerkt, moet elke verdreven eenheid de terugtocht aanvaarden. Een eenheid mag zich terugtrekken naar een leeg, aangrenzend gebied, maar niet naar het gebied, van waaruit de aanval plaatsvond.

De eenheid moet worden verplaatst naar een gebied, waarheen ze onder normale omstandigheden had kunnen gaan, wanneer andere eenheden haar dit althans niet zouden hebben belet. Dat wil zeggen naar een aangrenzend gebied, geschikt om een leger of vloot te herbergen. De eenheid mag echter niet de terugtocht aanvaarden naar een gebied dat bezet is of een gebied dat onbezet was gebleven als gevolg van het afslaan van een vijandelijke aanval.

Voorbeeld:

Engeland: F Den-Zwe.
Duitsland: F Bal-Zwe ; A Kie-Den ; F Hel S A Kie-Den.
De Engelse vloot probeert naar Zweden te gaan. Omdat een Duitse vloot (uit de Oostzee) hetzelfde van plan is, gaan beide bevelen niet door en blijft Zweden bijgevolg onbezet.

De Engelse vloot zou dus in Denemarken blijven als hij niet was aangevallen door een Duits leger uit Kiel en een Duitse vloot in de Helgolandse bocht (overmacht). De Engelse vloot moet terugtrekken, en kan dit alleen naar het Skagerrak of naar de Noordzee. Uitwijken naar Kiel is niet toegestaan, want daar komt de aanval vandaan. De Oostzee en de Helgolandse Bocht zijn al bezet, en om Zweden is "gevochten", en dit gebied is dus ook niet toegestaan, hoewel het momenteel onbezet is.

Als er geen gebied te vinden is waarheen de terugtocht kan geschieden, wordt de verdreven eenheid ontbonden, wat betekent dat de eenheid van de kaart verdwijnt.

Het noteren van terugtochten.

Als eenheden zich moeten terugtrekken geeft de spelleider de mogelijkheden van deze eenheid en moet de speler aan de spelleider bekend maken waarheen de eenheid moet worden verplaatst. Als er geen wensen kenbaar worden gemaakt wordt de eenheid ontbonden. Als twee of meer eenheden naar hetzelfde gebied worden teruggetrokken worden ze allemaal ontbonden. Terugtochten mogen niet worden ondersteund en niet worden begeleid (gekonvooieerd).

De opbouw of ontbinding van eenheden.

Na elke tweede beurt, dus na iedere najaarsronde, wordt per land het aantal eenheden vergeleken met het aantal aanvoergebieden die volgens de regels tot eigendom gerekend worden. Indien er minder eenheden dan aanvoergebieden zijn, kan het land nieuwe eenheden opbouwen. Dit moet in eigen land (Frankrijk in Frankrijk enz.) in onbezette aanvoergebieden geschieden.

Voorbeeld:
Engeland beheerst na een najaarsronde de aanvoergebieden Lon, Lpl, Edi, Bel, Hol, Kie, Ber en Dm, dus acht gebieden. Engeland bezit een vloot in Lpl, Bel, Hol, Kie en Dm , dus vijf. Engeland zou dus drie eenheden mogen opbouwen. Engeland beheerst in eigen land drie aanvoergebieden, Te weten: Lon, Lpl en Edi, waarvan Lon en Edi onbezet zijn. Dus kan Engeland alleen een nieuwe eenheid in Londen en in Edinburgh opbouwen, naar keuze vloten, legers of van beide een.

Indien er meer eenheden dan aanvoergebieden zijn, moet het land eenheden ontbinden tot het aantal eenheden overeenkomt met het aantal aanvoergebieden die in bezit zijn.

Voorbeeld:
Engeland beheerst na een najaarsronde de aanvoergebieden Lon, Lpl, Edi en Bel en bezit vloten in Lon, Kan, MAO en legers in Lpl en Bel. Tegenover vier aanvoergebieden staan dus vijf eenheden. Engeland moet dus een eenheid van het bord verwijderen, bv. het leger in Belgie.

Patstellingen.

Patstellingen ontstaan wanneer met gelijke sterkte wordt verdedigd en aangevallen. Die bevelen kunnen dus niet worden uitgevoerd. Hier volgt een reeks van voorbeelden:
1. Rusland : A Mos hold
Duitsland : A Lijf-Mos
Pat. Moskou blijft behouden. (aanvalkracht van 1, verdediging kracht van 1)
2. Rusland : A Mos hold
Duitsland : A Lijf-Mos
Oostenrijk-Hongarije: A War Supports A Lijf-Mos
Moskou valt. (aanvalkracht van 2, verdediging kracht van 1)
3. Rusland : A Mos hold
Duitsland : A Lijf-Mos
Oostenrijk-Hongarije: A War S A Lijf-Mos
Rusland : A Seb S A Mos hold
Pat. Moskou blijft behouden. (aanvalkracht van 2, verdediging kracht van 2)
4. Rusland : A Mos hold
Duitsland : A Lijf-Mos
Oostenrijk-Hongarije: A War S A Lijf-Mos
Rusland : A Seb S A Mos hold
Het Turkse Rijk : F Zwz-Seb
Moskou valt (2:1). Het ondersteuningsbevel A Seb S A Mos hold is onuitvoerbaar, want Seb wordt aangevallen (F Zwz-Seb).
5. Rusland : A Mos hold
Duitsland : A Lijf-Mos
Oostenrijk-Hongarije: A War S A Lijf-Mos
Rusland : A Seb S A Mos hold
Het Turkse Rijk : F Zwz-Seb
Rusland : A Gal-War
Pat. Moskou blijft behouden. het bevel A War S A Lijf-Mos is onuitvoerbaar vanwege de aanval op War (A Gal-War).

Afruil:
A Mos-Lijf
A Lijf-Mos
Bevelen worden niet uitgevoerd.
F NAO-MAO
F MAO-NAO
Bevelen worden niet uitgevoerd.
Het verplaatsen of wisselen van eenheden is dus niet toegestaan, behalve:

Afruil met begeleiding van vloten:
Engeland: A Lon-Bel ; F Nrd C A Lon-Bel
Frankrijk: A Bel-Lon ; F Kan C A Bel-Lon
Bevelen worden wel uitgevoerd. Bij inschakeling van vloten is afruil dus wel mogelijk!
Driehoeksruil:
A Triest-Wenen ; A Wenen-Tirol ; A Tirol-Triest
Ook bij een driehoeksruil worden de bevelen uitgevoerd.

Opschuiven:
A Lijf-Pet ; F Pru-Lijf ; A Ber-Pru
In dergelijke gevallen worden de bevelen eveneens uitgevoerd.

Bijzondere gebieden.

Eenheden mogen niet naar eilanden worden verplaatst, met uitzondering van Engeland. Ze mogen ook niet naar Zwitserland of welk ander gebied dan ook, waarvan de naam niet duidelijk op de spelkaart is aangegeven, worden verplaatst.


Kiel en Constantinopel
Omdat door deze kustgebieden waterwegen stromen, kunnen vloten deze kustgebieden in een zet aan de ene kant binnenvaren en in een volgende zet aan de andere kant weer verlaten. Ook legers mogen deze gebieden binnentrekken en weer verlaten, waarbij ze de waterwegen zonder meer kunnen overbruggen, zonder begeleiding nodig te hebben. Denk er wel om, dat dit niet betekent dat eenheden in 1 zet over deze gebieden mogen springen!


Kustgebieden met twee kusten
(Bulgarije, Spanje, St. Petersburg). Als een vloot het bevel krijgt, naar een van deze genoemde gebieden te gaan, moet in het bevel worden vermeld, welke kust wordt bedoeld. Zo niet, dan kan de vloot zich niet verplaatsen. Een vloot, die naar een van die gebieden kan gaan, kan een actie in dat gebied ondersteunen, zonder rekening te houden met de scheiding van de kustlijn. Omdat een vloot in Marseille naar de zuidkust van Spanje kan worden verplaatst, kan die vloot een actie onverschillig waar in Spanje ondersteunen. Zelfs wanneer die actie bestaat uit een bevel aan een vloot, zich te verplaatsen naar of stand te houden in Spanje (Noordkust).

Het moet duidelijk zijn dat het omgekeerde niet waar is: Een vloot in Spanje (Noordkust) kan geen actie in of naar Marseille ondersteunen, omdat die vloot niet in een zet Marseille kan bereiken.

voorbeeld: Engeland: F Mao - Spa(north coast), Frankrijk : F Wes - Spa(south coast). De zetten worden niet uitgevoerd omdat in een provincie maar 1 eenheid kan staan en geen van beide vloten een steun krijgt voor overmacht.


c. Zweden en Denemarken.
Een leger of vloot kan zich van Zweden naar Denemarken verplaatsen en omgekeerd. Wil een speler een vloot van de Oostzee naar het Skagerrak verplaatsen of omgekeerd, dan moet die vloot eerst naar Zweden of Denemarken gaan. En: Denemarken grenst niet aan Berlijn!

Bijzondere situaties en uitzonderingen.


Het verdrijven van een eigen eenheid is verboden.
Een uitzondering op de eerder genoemde regels is dat een bevel om zich naar een gebied te begeven, dat door een andere, eigen eenheid bezet wordt gehouden, niet mag worden uitgevoerd wanneer die tweede eenheid geen mogelijkheid heeft dat gebied te verlaten.

Voorbeeld:
Engeland : F Den-Kie (*) ; F Nrd-Den (*) ; F Hel S F Nrd-Den
Rusland : A Ber-Kie (*) ; F Ooz S F Ska-Den ; F Ska-Den (*)
De met een * gemarkeerde bevelen gaan niet door. Engeland kan zijn eigen eenheid niet verdrijven, maar zijn ondersteunde aanval op Denemarken is voldoende om de ondersteunde aanval van Rusland op hetzelfde gebied af te slaan.

Evenzo geldt het volgende: een bevel door een land dat ondersteuning verleent aan een aanval van een ander land op een gebied dat bezet gehouden wordt door een andere, eigen eenheid, mag niet tot gevolg hebben dat het zichzelf uit dat gebied verdrijft.

Voorbeeld:
Frankrijk : A Bour XXX
Duitsland : A Mun - Bur (*)
Duitsland : A Kie S Oostenrijks A Boh - Mun
Oostenrijk-Hongarije: A Boh-Mun (*)

De Duitse steun aan de Oostenrijk-Hongaarse eenheid stelt deze niet in staat, op te rukken en op die manier een Duitse eenheid te verdrijven.

Houd echter in het oog dat indien Oostenrijk- Hongarije zijn aanval op Munchen zou hebben ondersteund met een van zijn eigen eenheden of ondersteunt met een andere niet-duitse eenheid zoals:

Italie: A Tir S A Boh-Mun
Dan is de Duitse eenheid in Munchen wel verdreven en gedwongen, zich terug te trekken.

Ongeldige ondersteuningsbevelen.

A Mun hold; A Boh S A Mun hold is geldig, maar indien A Mun-Ber, dan geldt A Boh S A Mun hold niet, omdat A Mun geen bevel heeft gekregen, stand te houden.

Denk erom dat een eenheid zich niet noodzakelijkerwijs naast een eenheid, aan wie ze steun verleent, behoeft te bevinden. Ze moet zich naast het gebied, waarheen ze haar ondersteuning richt, bevinden, en wel zodanig dat ze in staat is zich rechtstreeks naar dat gebied te begeven, wanneer ze althans niet door andere eenheden wordt gehinderd.

Ondersteuning kan niet worden begeleid (gekonvooieerd). Een speler mag niet, door middel van een aanval, de ondersteuning, die hem door een van zijn eigen eenheden wordt verleend, ongedaan maken.

Verdrijving van een aanvallende eenheid, vanuit de plaats die wordt aangevallen.

Uit de regels volgt, dat wanneer twee of meer even sterk ondersteunde eenheden bevel krijgen, naar dezelfde plaats te gaan, geen van hen verplaatst mag worden, zelfs niet wanneer een van hen verdreven was geworden door een ondersteunde aanval tijdens dezelfde zet. Wanneer echter twee eenheden bevel krijgen, naar dezelfde plaats te gaan en een van hen wordt verdreven door een eenheid, die VAN die plaats is gekomen, dan mag de andere eenheid wel worden verplaatst.


Voorbeeld:
Turkije : A Bul-Ro (*)
Rusland : A Ro-Bul ; A Ser S A Ro-Bul ; A Seb-Ro
(wederom gaat het met een * gemarkeerde bevel niet door)
Het Turkse leger in Bulgarije wordt verdreven. Zowel aan het Turkse leger in Bulgarije als aan het Russische leger in Sebastopol wordt bevolen, naar Roemenie te gaan, maar omdat het Russische leger dat uit Roemenie komt, in staat is het Turkse leger te verdrijven, is het Russische leger in Sebastopol in staat, Roemenie binnen te trekken (en moet het Turkse leger terugtrekken uit Bul).


Voorbeeld: Turkse Rijk : A Bul-Ro (*) ; F Zwz S A Bul-Ro
Rusland : A Ro-Bul ; A Gr S A Ro-Bul ; A Ser S A Ro-Bul ; A Seb-Ro

Hoewel ze zelf ondersteuning geniet, is de verdreven Turkse eenheid (A Bul) niet in staat, de niet ondersteunde beweging van Rusland naar Roemenie te verhinderen, omdat de Turkse eenheid verdreven was door een eenheid die vanuit Roemenie kwam.

Het ongedaan maken van ondersteuning.

Als een eenheid, die bevel heeft gekregen ondersteuning te verlenen, wordt aangevallen vanuit een ander gebied dan dat, waaraan ze die ondersteuning verleent, dan wel verdreven wordt door een aanval vanuit onverschillig welk gebied, met inbegrip van dat, waaraan ze die ondersteuning verleent, dan is die ondersteuning ongedaan gemaakt.
De eenheid, die de ondersteuning zou hebben moeten ontvangen, ontvangt in dit geval de ondersteuning niet.


Voorbeeld:
Duitsland : A Pru-War (*) ; A Sil S A Pru-War(*)
Rusland : A War XXX ; A Gal-Sil (*)
De ondersteuning door het leger in Silezie wordt ongedaan gemaakt door een aanval vanuit Galicie.


Duitsland : A Pru-War ; A Sil S A Pru-War
Rusland : A War-Sil (*)
De Duitse ondersteuning wordt niet ongedaan gemaakt door de aanval vanuit Warschau, omdat dit het gebied is, waarheen de ondersteuning wordt gegeven.

Voorbeeld:
Duitsland : A Ber-Pru (*) ; A Sil S A Ber-Pru (*)
Rusland : A Pru-Sil ; A War S A Pru-Sil; F Ooz-Pru (*)
In dit geval wordt het Duitse leger in Silezie verdreven door het Russische leger, dat vanuit Pruisen opereert. De ondersteuning door het Silezische leger is derhalve ongedaan gemaakt en het Duitse leger in Berlijn kan alleen maar de Russische vloot in de Oostzee verhinderen Pruisen binnen te vallen.

Voorbeeld:
Duitsland : A Ber hold ; A Mun-Sil (*)
Rusland : A Pru-Ber (*) ; A Sil S A Pru-Ber (*) ; A Boh-Mun; A Tir S A Boh-Mun
Let er hier op, dat het Duitse leger in Munchen wordt verdreven door een Russische aanval, maar dat het nog in staat is, de ondersteuning door het Russische leger in Silezie ongedaan te maken en op die manier het Russische leger in Pruisen te verhinderen, Berlijn binnen te trekken.

Het onderbreken van een begeleiding.

Als een vloot, die bevel heeft te begeleiden, verdreven wordt, blijft het leger, dat begeleid moest worden, in zijn eigen gebied staan. Het oefent geen invloed uit op het gebied dat volgens het bevel zijn uiteindelijke bestemming was. Een aanval op een begeleidende vloot, die hierdoor niet wordt verdreven, heeft geen gevolgen.

Voorbeeld:
Frankrijk : A Spa-Nap (*) ; F Lio C A Spa-Nap (*); F Tyr C A Spa-Nap (*)
Italie : F Ion-Tyr ; F Tun S F Ion-Tyr
De vloot in Tyr wordt verdreven. Bijgevolg gaat het Franse leger niet van Spanje naar Napels.

Een begeleide aanval beschermt de begeleidende vloten niet.
Als een vloot ondersteuning verleent aan een andere vloot die een aanval uitvoert op een vloot die konvooi verleent aan een leger dat de ondersteunende vloot aanvalt, dan vervalt die ondersteuning niet.

Voorbeeld:
Frankrijk : A Spa-Nap (*) ; F Lio C A Spa-Nap (*) F Tyr C A Spa-Nap (*)
Italie : F Ion-Tyr ; F Nap S F Ion-Tyr
Zonder deze regel zou Frankrijk kunnen beweren, dat het leger in Spanje de ondersteuning van de vloot in Napels ongedaan heeft gemaakt, waardoor de begeleidende vloot voor verdrijving werd behoed.
Italie daarentegen zou kunnen beweren dat verdrijving van de vloot de begeleiding heeft onderbroken, zodat het leger niet in Napels kan aankomen om de ondersteuning ongedaan te maken.

Kort

De voorgaande regels beschrijven het spel tot in detail, en hebben daardoor de neiging spelsituaties te beschrijven die slechts zeer zelden voorkomen. Wees niet ontmoedigd door de regeltjes en uitzonderingen; tijdens het spelen van het spel zullen de meeste vanzelf duidelijk worden, en vaak kunnen spelers met een beetje logica de gevolgen van hun zetten beredeneren. Deze gevolgen (uitwerkingen) worden echter bepaald door de spelleider, en als er een meningsverschil is zullen deze regeltjes uitkomst moeten bieden.

De enige manier om Diplomacy goed te leren spelen is meedoen in verschillende spelen. Nu volgt een spelvoorbeeld waarin de meestgebruikte regels worden toegepast. Aan de hand van het spelvoorbeeld kan men snel de loop van het spel afleiden.

VOORBEELDSPEL

Hier volgt een voorbeeld van een spelbegin met commentaar op de toepassing van de spelregels. Een '@' geeft aan dat een zet "OK" is en uitgevoerd kan worden. Een 'X' geeft aan dat een zet niet gelukt is.
Voorjaar 1901

De zetten die nu volgen, staan onder getekend in het plaatje.

Engeland:       A Lpl-Yor   @
            F Lon-Nrd   @
            F Edi-NZ    @

Duitsland:       A Ber-Kie   @
            A Mun-Ruh   @
            F kie-Dm    @

Rusland:        A Mos-Oek   @
            A War-Gal   X (bounce op bud-gal)
            F Pet(zk)-Bot @
            F Seb-Zwz   X (bounce op ank-zwz)

Het Turkse Rijk:    A Con-Bul   @
            A Smy-Con   @
            F Ank-Zwz   X (bounce op seb-zwz)

Oostenrijk-Hongarije: A We-Tri    @
            A Bud-Gal   X (bounce op war-gal)
            F Tri-Alb   @

Italie:        A Ven-Pie   @
            A Rom-Ven   @
            F Nap-Ion   @

Frankrijk:       A Par-Bour   @
            A Mar-Spa   @
            F Bre-Pic   @Toelichting op de zetten:

De 2 eenheden, die opdracht hebben naar de Zwarte Zee te gaan en
de 2 die volgens opdracht naar Galicie moeten gaan, blijven op
hun plaats staan. De andere zetten slagen. Zodra de gevolgen van
de bevelen duidelijk zijn geworden, worden de eenheden verplaatst
of blijven ze op hun plaats staan.
Terugtochten: geen.
De spelleider heeft geen extra informatie nodig, en voorziet de
spelers met de zettenreeks en de ontstane situatie die hij eruit
concludeert.

Resultaat van de zetten, zie figuur hieronder.Najaar 1901 Engeland: A Yor-Nr @ F Nrd C A Yor-Nr @ F NZ-Bar @ Duitsland: A Kie-Hol @ A Ruh-Bel (*) X F Dm XXX @ Rusland: A Oek S F Seb-Ro @ A War-Gal @ F Bot-Zwe @ F Seb-Ro @ Het Turkse Rijk: A Bul-Ser X A Con-Bul X F Ank-Zwz @ Oostenrijk-Hongarije: A Tri XXX @ A Bud-Ser X F Alb-Gr @ Italie: A Ven XXX @ A Pie-Mar X F Ion-Tun @ Frankrijk: A Bour-Mar X A Spa-Por @ F Pic-Bel X
De 2 eenheden die opdracht hebben naar Belgie, Marseille en Servie te gaan moeten op hun plaats blijven staan (6 bevelen). Omdat een van die bevelen A Bul-Ser is, lukt ook A Con-Bul niet. Terugtochten:geen. De spelleider maakt de zetten en ontstane situatie bekend, en wacht op de orders van de spelers betreffende opbouw of ontbinding van eenheden, want na elke najaarsbeurt wordt voor elk aanvoergebied bekeken wie deze in bezit heeft. Zie figuur hieronder, aanvoergebieden worden in de kleur van het land gezet die het veroverd hebben:

Engeland bouwt een vloot in Edi op. Duitsland bouwt een vloot in Kie en een leger in Mun op. Rusland bouwt een leger in Pet en een leger in Seb op. Het Turkse Rijk bouwt een leger in Smy op. Oostenrijk-Hongarije bouwt een leger in We op. Italie bouwt een vloot in Nap op. Frankrijk bouwt een vloot in Mar op. Frankrijk doet dit wegens Portugal en niet wegens Spanje, waar zijn leger in het voorjaar van 1901 alleen maar is doorgetrokken.

Voorjaar 1902 Engeland: A Nr-Pet X F Nrd-Nr X F Bar S A Nr-Pet @ F Edi-Nrd X Duitsland: A Hol-Bel @ A Ruh S A Hol-Bel @ A Mun-Bour X F Dm XXX @ F Kie-Hol @ Rusland: A Oek S F Ro XXX @ A Gal-Bud X A Pet-Nr X A Seb S F Ro XXX @ F Zwe S A Pet-Nr @ F Ro XXX @ Het Turkse Rijk: A Bul-Ro X A Con-Bul X A Smy-Arm @ F Zwz S A Bul-Ro @ Oostenrijk-Hongarije: A Tri-Bud X A We-Bud X A Bud-Ser @ F Gr XXX @ Italie: A Ven XXX @ A Pie-Mar X F Tun-WM @ F Nap-Tyr @ Frankrijk: A Bour S F Pic-Bel X A Por-Spa @ F Pic-Bel (*) X F Mar XXX @

Alleen de volgende zetten worden uitgevoerd: Hol-Bel ; Kie-Hol ; Smy-Arm ; Bud-Ser ; Tun-WM ; Nap-Tyr ; Por-Spa. Noorwegen en Petersburg grenzen in het uiterste noorden aan elkaar. Hier botsen 2 legers, die elk eenmaal ondersteund werden. Aangezien zij gelijke steun verkregen en beide probeerden de plaats van de ander in te nemen was het resultaat een patstelling. Zweden en Noorwegen hebben een gemeenschappelijk kustlijn in het zuiden. Dus kan de vloot in Zweden een aanval op Noorwegen ondersteunen. De ondersteuning door Frankrijk (A Bour S A Pic-Bel) werd tenietgedaan door de aanval van het Duitse leger in Munchen (A Mun-Bour). de Oostenrijks-Hongaarse vloot kon de actie in Servie niet ondersteunen, omdat de vloot niet naar dit in het binnenland gelegen aanvoergebied kan gaan en derhalve geen steun kan verlenen. Terugtochten : geen. Resultaat:

Wederom heeft de spelleider geen extra informatie nodig en kan het spel onmiddelijk voortgezet worden. Najaar 1902 Engeland: A Nr-Pet F Bar S A Nr-Pet F Nrd-Nr F Edi-Nrd Duitsland: A Ruh-Bour A Mun S A Ruh-Bour A Bel S A Ruh-Bour F Dm-Zwe (*) F Hol S A Bel Rusland: A Pet-Nr (*) F Zwe S A Pet-Nr (*) F Ro S A Seb (*) A Seb S F Ro (*) A Gal S F Ro (*) A Oek S A Seb Het Turkse Rijk: A Bul-Ro A Con-Bul A Arm-Seb (*) F Zwz S A Bul-Ro Oostenrijk-Hongarije: A We-Gal (*) A Tri-Bud A Ser S Turks A Bul-Ro F Gr XXX Italie: A Ven-Pie (*) A Pie-Mar (*) F WM-MAO F Tyr-Lyo Frankrijk: A Bour-Bel (*) F Pic S A Bour-Bel A Spa S F Mar F Mar S F Spa

Alleen de volgende zetten worden uitgevoerd: Nr-Pet ; Nrd-Nr ; Edi-Nrd ; Ruh-Bour ; Bul-Ro ; Con-Bul ; Tri- Bud ; WM-MAO ; Tyr- Lyo. De Russische vloot in Roemenie is vernietigd. Er komt een extra ronde voor de terugtochten. Terugtochten: Rusland :Pet-Mos. Frankrijk :Bour-Gas.

Engeland bouwt een vloot in Lon op. Duitslabnd bouwt een vloot in Kie op. Rusland ontbindt zijn leger in Gal. het Turkse Rijk bouwt een vloot in Smy op. Oostenrijk-Hongarije bouwt een leger in Tri op. Italie kan niets doen. Frankrijk bouwt een leger in Par op. Hoewel Rusland 2 aanvoergebieden heeft verloren, behoeft het slechts 1 eenheid te ontbinden, omdat in de loop van het jaar 1 eenheid was vernietigd (de Russische vloot in Roemenie). Denk erom dat het bezetten van een aanvoergebied de mogelijkheid biedt in totaal 1 nieuwe eenheid op te richten en niet jaarlijks een nieuwe eenheid. Het resultaat in het noorden week af van de vorige ronde, veroorzaakt door de Duitse tussenkomst F Dm-Kie, waardoor de Russische steun uit Zweden werd tenietgedaan. Afkortingen in Alfabetische volgorde, nederlandse afkorting en de Engelse afkortingen die op internet in internationale Email spellen gebruikt worden. Worden soms door elkaar heen gebruikt. Landgebieden: Afr Naf Noord-Afrika Oek Ukr Oekraine Alb Alb Albanie Par Par Parijs Ank Ank Ankara Pet Stp St.Peterburg(NK/ZK) (nc/sc) Ap Apu Apulie Pic Pic Picardie Arm Arm Armenie Pie Pie Piemond Bel Bel Belgie Por Por Portugal Ber Ber Berlijn Pru Pru Pruisen Boh Boh Bohemen Ro Rum Roemenie Bour Bur Bourgondie Rom Rom Rome Bre Bre Brest Ruh Ruh Ruhrgebied Bud Bud Budapest Seb Sev Sebastopol Bul Bul Bulgarije (OK/ZK) Ser Ser Servie Cly Cly Clyde Sil Sil Silezie Con Con Constantinopel Smy Smy Smyrna Dm Den Denemarken Spa Spa Spanje (NK/ZK) Edi Edi Edinburgh Syr Syr Syrie Fin Fin Finland Tir Tyl Tirol Gal Gal Galicie Tos Tus Toscane Gas Gas Gascogne Tri Tri Triest Gr Gre Griekenland Tun Tun Tunesie Hol Hol Holland Ven Ven Venetie Kie Kie Kiel Wa Wal Wales Lpl Lvp Liverpool War War Warschau Lon Lon Londen We Vie Wenen (Vienna) Lijf Lvn Lijfland (Livonia) Yor Yor Yorkshire Mar Mar Marseille Zwe Swe Zweden Mos Mos Moskou Mun Mun Munchen NK nc Noordkust Nap Nap Napels OK ec Oostkust Nr Nwy Noorwegen ZK sc Zuidkust Zeegebieden: Adr Adr Adriatische Zee MAO Mao Middel Atl. Oceaan Bar Bar Barentz Zee NAO Nao Noord Atl. Oceaan Bot Bot Botnische Golf Nrd Nth Noordzee Ege Aeg Egeische Zee NZ Nwg Noorse Zee Hel Hel Helgolandse Bocht OM Eas Oost. Midd. Zee Ier Ier Ierse Zee Ooz Bal Oostzee (Baltic Sea) Ion Ion Ionische Zee Ska Ska Skagerrak Kan Eng Het Kanaal Tyr Tys Tyrrheense Zee Lio Lyo Golf van Lion WM Wes West. Midd. Zee Zwz Bla Zwarte zee (Black Sea)

Een waarschuwing aan beginnende spelers:

Diplomacy is een goed spel dat echter wel doorzettingsvermogen vergt om te spelen. Vooral als de eerste beurten slecht verlopen is de verleiding groot om het bijltje erbij neer te gooien. Hiermee breng je de spelleider in grote moeilijkheden; hij moet of voor een vervanger zorgen, of alle eenheden laten standhouden. Het eerste is moeilijk, het tweede maakt het spel veel minder interessant. Als je van jezelf weet dat je niet het doorzettingsvermogen hebt om maandenlang te spelen (gemiddelde spelduur ongeveer 20 rondes), meldt je dan alsjeblieft niet aan!

Veel spelplezier :-)


Terug naar nederlandse diplomacy pagina